0786.604.552 [email protected]

Ce este dreptul de proprietate?

Dreptul de proprietate permite titularului sa stapaneasca bunul, foloseasca, sa-i culeaga foloasele materiale si sa dispuna de el.

Dreptul de proprietate confera titularului:

 • posesia (prerogativa de a stapani bunul)
 • folosinta (prerogativa proprietarului de a-I folosi si de a culege foloasele materiale);
 • dispozitia (prerogativa proprietarului de a dispune de bun)

Care sunt actele prin care se transmite dreptul de proprietate?

Modatitati de transmitere a dreptului de proprietate sunt:

 • vanzarea,
 • donatia„
 • schimbul,
 • testamentul

Ce inseamna proprietatea comuna?

Proprietate comuna este dreptul de proprietate ce se exercita concomitent de catre mai multi titulari. Proprietatea comuna prezinta doua forme:

 1. proprietatea comuna pe cote parti
 2. proprietatea comuna devalmasa

Ce tipuri de drepturi exista?

Drepturile patrimoniale sunt de doua tipuri:

 • drepturi reale;
 • drepturi de creanta

Dreptul real reprezinta dreptul patrimonial in temeiul caruia titularul poate exercita atributele asupra unui bun, in mod direct, fara concursul altor persoane.

Dreptul de creanta este dreptul patrimonial in temeiul caruia creditorul poate pretinde subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca o anumita prestatie Ia care acesta din urma ar fi fost indreptatit in absenta angajamentutui juridic.

Care sunt drepturile reale?

Drepturile reale sunt urmatoarele:

 • dreptulde proprietate;
 • dreptul de superficie;
 • dreptulde uzufruct;
 • dreptul de uz;
 • dreptul de abitatie;
 • dreptul de servitute;
 • dreptul de administrare;
 • dreptul de concesiune;
 • dreptul de folosinta;
 • drepturile reale de garantie;
 • altedrepturi

Documente de proprietate reprezinta acele documente care atesta dreptul asupra bunului.

Acte pentru apartamente si case in evaluarea Anevar

Pentru apartamente documente de proprietate sunt:

 • Contract de vanzare cumparare
 • Certificat de mostenitor
 • Contract de donatie
 • Sentintacivila definitiva
 • Act de partaj
 • Contract de schimb imobiliar
 • Contract translativ de proprietate
 • Acte de dobandire prin legi speciale
 • Act de dezmembrare (In cazul blocurilor de apartamente nou construite)

Pentru proprietati imobiliare compuse din teren cu constructiile aferente (inclusiv cele de tip rezidential case/vile), in afara celor mentionate anterior, mai pot fi:

 • Autorizatie de demolare/construire
 • Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor
 • Act de alipire
 • Certificat de atestare a edificarii constructiei

Ce este contractul de vanzare-cumparare?

Vanzarea este contractul prin care vanzatorul transmite cumparatorului proprietatea unui bun, un  dezmembramant al dreptului de proprietate sau orice alt drept in schimbul unui pret pe care comparatorul se obliga il plateasca.

Orice bun poate fi vandut In mod Ilber, daca vanzarea nu este interzisa ori limitata prin lege sau prin conventie on testament.

Transmiterea imediata a dreptului de proprietate (la momentul Incheierii vanzarii), indiferent daca s-a facut predarea lucrului vandut sau plata pretului, opereaza numai daca sunt intrunite urmatoarele conditii:

 • vanzatorul este proprietarul lucrului vandut;
 • obiectul contractului este tin bun determinat individual;
 • lucrul vandut exista;
 • partile sau legea sa nu fi amanat transferul dreptului de proprietate.

Ce este concesiunea?

Concesiunea este o conventie prin care o persoana (fizica sau juridica) dobandeste dreptul de a exploata anumite servicii publice sau anumite bunuri ale statului, in schimbul unor beneficii

Ce este contractul de inchiriere?

Contract de inchiriere (locatiune) este un contract prin care o persoana numita locator se obliga sa asigure unei alte persoane numita locatar (chirias) folosinta temporara a unui bun, totala sau partiala, in schimbul unei sume de bani numite chirie

Locatiunea bunurilor mobile si imobile se numeste inchiriere, iar locatiunea bunurilor agricole se numeste arendare. Durata maxima a locatiunii este de cel mult 30 de ani.

Care sunt obligatiile celui care ofera spre inchiriere un bun?

Locatorul are urmatoarele obligatii:

 • sa predea locatarului bunul dat in locatiune;
 • sa mentinabunul In bun a stare de folosinta;
 • saasigure locatarului folosinta netulburata a bunului pe timpul locatiunii.

Care sunt obligatiile locatarului?

Obligatiile locatarului sent urmatoarele:

 • sa plateasca chiriaa in cuantumul si la termenul stabilit;
 • sa foloseasca bunul ca un bun proprietar;
 • sa instiinteze locatorul despre necesitatea unor reparatii urgente;
 • sa permitalocatorului sa verifice starea bunului

Contractul de locatiune nu presupune in mod obligatoriu calitatea de proprietar a celui care

inchiriaza (locatorului). Poate avea aceasta calitate uzufructuarul, chiriasul – aceasta doar in cazul in care exista o clauza in acest sens in contractul initial de locatiune.

Contractul de locatiune se incheie prin acordul partilor. Forma scrisa este necesara pentru a proba existenta contractului; pentru valabilitatea contractului nu este necesar un inscris sub forma autentica. Pot forma obiectul unui contract de locatiune un bun mobil sau imobil, corporal sau necorporal: teren, o cladire, dreptul de proprietate intelectual etc.).

Ce este uzufructul?

Uzufructul este dreptul de a folosi bunul altei persoane si de a culege fructele acestuia, intocmai ca proprietarul, cu indatorirea de a-i conserva substanta.

Uzufructul este viager cand se inchele pe durata vietii beneficiarului sau titularului acestuia.

Formele de proprietate sunt: proprietate privata sau proprietate publica

Ce este proprietatea privata?

Sunt obiect al proprietatii private toate bunurile de uz sau de interes privat apartinand persoanefor fizice, persoanelor juridice de drept privat sau de drept public, inclusiv bunurile care alcaltuiesc domeniul privat at statului si al unitalilor administrativ-teritoriale.

Ceea ce diferentiaza bunurile din domeniul privat al statului de cele ale persoanelor fizice este modul de instrainare.

Bunurile obiect al proprietatii private rarnan in circuitul civil. Ele pot fi instrainate, pot face obiectul unei urmariri silite.

Ce este proprietatea publica?

Proprietatea publica este dreptul de proprietate ce apartine statului sau unei unitati administrativ-teritoriale asupra bunurilor care sunt de interes public.

Bunurile proprietate publica sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile.

Ce este ipoteca?

Ipoteca este o garantie reaIa, servind la garantarea obligatillor unui debitor fata de creditor printr-un bun imobil din patrimoniu, anume desemnat pe cale legala in acest scop (ipoteca nu presupune deposedarea debitorului de imobil);

Ipoteca este o garantie real, imobiliara, constand dintr-un drept real accesoriu asupra unui imobil al debitorului.

 

Raportul de evaluare intocmit de evaluatorul autorizat de catre ANEVAR (Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania) este valabil în condițiile economice, fiscale, juridice și politice de la data întocmirii sale. Dacă aceste condiții se vor modifica concluziile acestui raport își pot pierde valabilitatea. Daca intervin anumite restrictionari ale dreptului de proprietate acestea vor fi luate in considerare in cadrul raportului de evaluare.

Solicita o evaluare imobiliara sau de bunuri mobile de la evaluatori autorizati ANEVAR.

Trimiteti copii scanate ale actelor la email [email protected] sau whatsapp 0786604552 sau completeaza urmatoarele formulare:

Raportul de evaluare va fi intocmit de evaluator autorizat. Alte lucrari disponibile pentru evaluatorii Anevar se regasesc in Lucrari