0786.604.552 [email protected]

Gajul si ipoteca

Sunt garantiile reale de garantare a obligaIiilor prin afectarea unuia sau mai multor bunuri, din patrimoniul debitorului, pentru despagubirea preferentiala a unui anumit creditor, in vederea executarii obligatiilor asumate.

Principalele tipuri de garantii reale sunt:

 • gajul pentru bunurile mobile
 • ipoteca pentru bunurile imobile si mobile.

Ce este gajul?

Gajul este o garantie mobiliara cu deposedare ce se constituie prin remiterea bunului sau titlului catre creditor, sau prin mentinerea posesiunii

Gajul exista doar atata timp cat creditorul exercita o posesie continua.

Termenul de gaj este folosit cu trei acceptiuni:

 • contract de gaj;
 • drept real de gaj;
 • bunuri care constituie obiectul gajului.

Creditorul gajist nu are dreptul sa foloseasca bunul decat cu acordul debitorului.

Restituirea bunului aatre debitor se poate face numai dupa executarea obligatiei. In situatia in care creditorul este obligat sa restituie bunul in baza unei sentinte judecatoresti, acesta va pierde garantia reala.

Conditii de valabilitate a gajului

Constituirea gajului presupune:

 • ca persoana care constituie gajul sa aiba capacitatea de a instraina obiectul respectiv.
 • pot fi gajate bunuri mobile corporale si necorporale aflate in circuitul civil. Bunurile apartinand domeniului public nu pot fi gajate.

Cauze de incetare a gajului

Cauzele de incetare a gajului, comune cu cele ale ipotecii mobiliare, sunt:

 • stingerea obligatiei principale,
 • neindeplinirea evenimentului de care depinde nasterea obligatiei garantate,
 • dobandirea obiectului grevat de catre creditor,
 • renuntare expresa sau tacita a creditorului la gaj sau alts cazuri prevazute de lege.

Cauzele de stingere a gajului

Cauzele de stingere specifice gajului sunt:

 • distrugerea bunului
 • pierderea posesiei

Raportul de evaluare intocmit de evaluatorul autorizat de catre ANEVAR (Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania) este valabil în condițiile economice, fiscale, juridice și politice de la data întocmirii sale. Dacă aceste condiții se vor modifica concluziile acestui raport își pot pierde valabilitatea. Daca intervin anumite restrictionari ale dreptului de proprietate acestea vor fi luate in considerare in cadrul raportului de evaluare.

Solicita o evaluare imobiliara sau de bunuri mobile de la evaluatori autorizati ANEVAR.

Trimiteti copii scanate ale actelor la email [email protected] sau whatsapp 0786604552 sau completeaza urmatoarele formulare:

Raportul de evaluare va fi intocmit de evaluator autorizat. Alte lucrari disponibile pentru evaluatorii Anevar se regasesc in Lucrari