0786.604.552 [email protected]

Importanta publicitatii imobiliare pentru evaluarea Anevar

Publicitatea imobiliara reprezinta ansamblul normelor de drept ce reglementeaza modul de aducere la cunostinta publicului a situatiei juridice a bunurilor imobile, precum si a drepturilor reale imobiliare.

Publicitatea imobiliara are drept scop:

  • asigura informarea persoanelor despre situatia juridica a imobilelor ce sunt inscrise in Cartea funciara;
  • asigura transmiterea, constituirea, modificarea sii stingerea drepturilor reale;
  • permite dovedirea situatiei juridice a imobilelor ce sunt inscrise in Cartea funciara
  • face opozabile fata de terti raporturile juridice privind imobilele inscrise in Cartea funciara

 

Cartea funciara

Publicitatea imobiliara realizata prin intermediul Cartii funciare are urmaitoarele caracteristici:

  1. se realizeaza Inscrierea imobilelor, nu a proprietarilor actuali sau anteriori ai acestora;
  2. in Cartea funciara sunt inscrise toate imobilele fara a se distinge forma dreptului de proprietate existent asupra acestora;
  3. numerotarea inregistrarilor se face la nivelul teritoriului administrativ al fiecarei localitati;
  4. cartile funciare sunt intocmite Intr-un singur exemplar
  5. sunt documente publice;
  6. inscrierea imobilelor in Cartea funciara se face pe baza unor documente: planul cadastral, precum si titlurile (acte) care dovedesc dreptul de proprietate inscris.

Componenta Cartii funciare

Cartea funciara este alcatuita din trei parti.

Partea intai a cartii funciare este dedicata descrierii proprietatilor imobiliare inscrise. Aceste informatii fac referire la suprafata terenului, destinatia acestuia, numarul de ordine si cel cadastral.De asemenea, In anumite situatii sunt identificate si constructiile, iar ca anexa se ataseaza planul imobilului cu descrierea acestuia.

Partea a doua detaliaza elementele juridice ale dreptului de proprietate sau alte drepturi reale existente asupra proprietatii imobiliare inscrise. Astfel, sunt furnizate informatii privind: numele proprietarului, titlul de proprietate, identificarea documentului pe care se bazeala dreptul real, existenta unor obligatii de a nu face, interdictii de instrainare, de inchiriere, construire, demolare, a unor clauze de inalienabilitate, a unor actiuni juridice privind proprietatea.

Partea a treia face referire la dezmembramintele dreptului de proprietate care afecteaza imobilul sau dreptul real inscris in Cartea funciara. Acestea pot fi: dreptul de superficie, de uz, abitatie, servituti etc. Tot aici sunt mentionate garantiile reale (ipoteci sau gajuri) constituite asupra imobilului sau dreptului real inscris In Cartea funciara.

 

Raportul de evaluare intocmit de evaluatorul autorizat de catre ANEVAR (Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania) este valabil în condițiile economice, fiscale, juridice și politice de la data întocmirii sale. Dacă aceste condiții se vor modifica concluziile acestui raport își pot pierde valabilitatea. Daca intervin anumite restrictionari ale dreptului de proprietate acestea vor fi luate in considerare in cadrul raportului de evaluare.

Solicita o evaluare imobiliara sau de bunuri mobile de la evaluatori autorizati ANEVAR.

Trimiteti copii scanate ale actelor la email [email protected] sau whatsapp 0786604552 sau completeaza urmatoarele formulare:

Raportul de evaluare va fi intocmit de evaluator autorizat. Alte lucrari disponibile pentru evaluatorii Anevar se regasesc in Lucrari