0786.604.552 [email protected]

Ipoteca

Este o garantie care nu deposedeaza pe debitor de bunul imobil ipotecat si care permite creditorului neplatit sa urnareasca bunul in mainile oricui s-ar afla pentru a-i fi pratita creanta sa cu preferinta.

Tipuri de ipoteci

Exista trei tipuri principale de ipoteci:

 • ipoteca conventionala,
 • legala
 • judecatoreasca

Ipoteca conventionala este ipoteca care ia natere prin acordul partilor

Ipoteca legala este ipoteca care ia natere in temeiul unei legi.

Ipoteca judecatoreasca este ipoteca care ia natere In temeiul unei hotarari judecatoresti.

Ipoteca conventionala – conditii:

 • constituitorul ipotecii trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu si calitatea de proprietar actual al bunului imobil, nu trebuie sa fie minor, pus sub interdictie, sub tutela sau incapabil.
 • trebuie incheiata prin inscris autentic (forma notariala)
 • in contractul de ipoteca trebuie precizate persoana constituitorului si creditorului ipotecar, descrierea precisa a bunului ipotecat (elemente de identificarea ale acestuia: adresa, schita cadastrala etc.) si criterii precise de determinare a sumei garantate
 • cel care constituie ipoteca sa fie proprietarul bunului
 • pot face obiectul ipotecii si bunuri viitoare
 • daca bunul este proprietate devalmasa a sotilor ipoteca se poate incheia valabil cu consimtamantul ambilor soti.
 • contractul de imprumut nu trebuie sa aiba in mod obligatoriu forma autentica.

Efectele ipotecii:

 1. efecte fata de debitor:
 • pastreaza detentia bunului;
 • are dreptul de a beneficia de foloasele materiale ca mice proprietar;
 • poate instraina bunul ipotecat care va trece in patrimonial noului dobanditor ca fiind grevat cu ipoteca;
 • nu poate vinde bunul, daca in contractul de garantie este inserata o clauza de inalienabilitate
 1. efecte fata de creditor:
 • are drept de urmarire (are prerogativa de a urmari bunul)
 • are drept de preferinta fata de ceilalti creditori,

In situatia in care debitorul nu plateste iar bunul se vinde prin licitaie publica, creditorut ipotecar isi va recupera creanta cu preferinta, iar ceilalti creditori vor intra in concurs dupa acest moment.

In cazul in care debitorul ipotecar vinde bunul, iar la scadenta debitorul principal nu plastete, dobanditorul bunului va putea impiedica executarea bunului ipotecat daca dovedeste debitorului principal ca mai are In patrimoniu alte imobile ipotecate pentru aceeasi datorie.

Dreptul de ipoteca ia natere doar prin inscrierea in Cartea fundara.

Se poate constitui o ipoteca asupra unui bun imobil in intregul sau numai asupra unei parti din dreptul de proprietate.

Prin inscrierea In Cartea funclara ipoteca devine opozabila fata de tert isi se dobandeste gradul de preferinta asupra ipotecii.

Este posibil ca un bun imobil sa garanteze mat multe datorii. Creditorul care inscrie primul ipoteca In Cartea funciara are prioritate in recuperarea datoriei fata de ceilalti creditori. Ipoteca se Inscrie in partea a treia a cartii funciare.

Creditorul poate afla data exista o ipoteca pentru bunul oferit ca garantie de catre debitor, solicitand acestuia un extras de carte funciara. Acesta se elibereaza de c atre oficiul de cadastru si publicitate imobiliara.

Actul de constituire at ipotecii imobiliare trebuie incheiat In forma autentia sub sanctiunea nulitatii absolute a acesteia.

Ce poate fi ipotecat?

Pot face obiectul ipotecii imobiliare urm5toarele tipuri de bunuri si drepturi:

 • bunuri imobile;
 • dreptul de uzufruct;
 • dreptul de superficie;
 • chirille produse de un bun imobil;
 • bunuri prezente
 • bunuri viitoare.

Clauza prin care se interzice instrainarea bunului ipotecat de catre cel care constituie garantia este nuil. Dreptul de ipoteca care se constitute asupra unui bun viitor nu poate fi intabulat, ci doar poate face obiectul unei inscrieri provizorii.

 

Ipoteca mobiliara

Este instituita asupra unui bun mobil si permite creditorului garantat posibilitatea urmaririi bunului ipotecat in ipoteza neexecutarii platii la timp.

Ipoteca se poate constitui si asupra bunurilor corporale si asupra celor necorporale.

Forma sub care se incheie contractul de ipoteca mobiliara poate fi autentica sau sub semnatura privata. Nerespectarea formei prevazute de lege duce la nulitatea ipotecii imobiliare. Cand ipoteca mobiliara se refer la un bun mobil corporal trebuie sa respecte principiul specializarii.

 

Obiectul ipotecii mobiliare – tipuri de bunuri

Pot face obiectul ipotecii mobiliare urmatoarele tipuri de bunuri:

 • creante banesti nascute din contractul de vanzare,
 • contractul de locatiune
 • orice alt act incheiat cu privire la un bun,
 • cele rezultate dintr-un contract de asigurare
 • cele nascute in considerarea asumarii unei obligatii sau a constituirii unei garantii, a folosirii unei carti de credit ori de debit
 • creante constatate prin titluri nominative, la ordin sau la purtator;
 • conturi bancare;
 • actiuni, parti sociale, valori mobiliare si alte instrumente financiare;
 • drepturi de proprietate intelectuala, orice alte bunuri necorporale;
 • petrolui, gazul natural, celelalte resurse minerale care urmeaza a fi extrase;
 • efectivele de animale;
 • recoltele care urmeaza a fi culese;
 • bunurile corporale care fac obiectul unui contract de locatiune, care sunt detinute In vederea vanzarii, inchirierii ori furnizarii in temelul unui contract de prestari de servicii, precum materia prima, materialele destinate a fi consumate sau prelucrate in exploatarea unei intreprinderi, produsele in curs de fabricatie, produsele finite;
 • echipamentele, instaiatiile si oricealte bunuri destinate sa serveasca in mod durabil exploatarii unei intreprinderi;
 • orice aite bunuri mobile, corporale sau necorporale.

 

Publicitatea ipotecii mobiliare

Se realizeaza, de regula, prin inscrierea contractului in arhiva electronica de garantii mobiliare pe baza unui formular de aviz. Ca urma re a inscrierii, se elibereaza un aviz de ipoteca iar efectul inscrierii este acela ca ipoteca mobiliara. Devine opozabila tuturor persoanelor.

Creditorul ipotecar are drept de inspectie a bunurilor ipotecate, dar nu poate afecta activitatea economica a proprietarului acestora. Prin acordul partilor creditorul ipotecar poate dobandi dreptul de a culege produsele cu obligatia de a le deduce din valoarea creantelor ipotecate. Debitorul este obligat sa asigure o intretinere corespunzatoare a bunului ipotecat. In caz contrar, lipsa de Intretinere este asimilata cu culpa debitorului si poate determina executarea anticipata a ipotecii. Vanzarea bunului ipotecat nu stinge, ca principiu, ipoteca mobiliara; creditorul va pasts garantia asupra bunului instrainat.

 

Raportul de evaluare intocmit de evaluatorul autorizat de catre ANEVAR (Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania) este valabil în condițiile economice, fiscale, juridice și politice de la data întocmirii sale. Dacă aceste condiții se vor modifica concluziile acestui raport își pot pierde valabilitatea. Daca intervin anumite restrictionari ale dreptului de proprietate acestea vor fi luate in considerare in cadrul raportului de evaluare.

Solicita o evaluare imobiliara sau de bunuri mobile de la evaluatori autorizati ANEVAR.

Trimiteti copii scanate ale actelor la email [email protected] sau whatsapp 0786604552 sau completeaza urmatoarele formulare:

Raportul de evaluare va fi intocmit de evaluator autorizat. Alte lucrari disponibile pentru evaluatorii Anevar se regasesc in Lucrari