0786.604.552 [email protected]

Verificarea autorizatiilor de constructie pentru case in evaluarea Anevar

Evaluatorul Anevar trebuie sa solicite informatii privid autorizatia de constructie a caselor si receptia la terminarea lucrarilor.

Autorizatia de construire

Autorizatia de construire constituie actul administratiei publice locale pe baza caruia este permisa executarea lucrarilor de constructii corespunzator masurilor prevazute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea si utilizarea ulterioara a constructillor.

Autorizatia de construire se elibereaza pentru urmatoarele tipuri de constructii, pe baza unei documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate:

  • lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora;
  • lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza safie efectuate Ia constructii reprezentand monumente istorice, inclusiv cele din zonele lor de protectie, stabilite potrivit Iegii;

Executarea lucrarilor de constructii

Receptia

Receptia la terminarea lucrarilor este actul prin care se certifica faptul ca executantul a indeplinit obligatiile in conformitate cu prevederile contractului si ale documentatiei de executie.

Receptia poate fi:

  • receptie la finalizarea lucrarilor — care determina dacaautorizatia de construire a fost respectata, daca constructia respecta proiectul
  • receptia finala(dupa perioada de garantie). La terminarea lucrarilor, procesul verbal este Intocmit si semnat de comisia de receptie, formata din:
  • investitor;
  • reprezentantul administratiei locale;
  • persoana desemnata de inspectiile teritoriale din cadrul comandamentului trupelor de pompieri In Anexa 1 este prezentat un model de Proces-verbal de receptie la terminarea Impreuna cu autorizatia de construire si certificatul de atestare a edificarii constructiei, constituie baza pentru inscrierea noii constructii/constructiei modificate in Cartea funciara.

Certificat de atestare a edificarii constructiei

Dreptul de proprietate asupra constructiilor se inscrie in cartea funciara in baza unui certificat de atestare eliberat de autoritatea locala emitenta a autorizatiei de construire, care sa confirme ca edificarea constructiilor s-a efectuat conform autorizatiei de construire si ca exista proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, precum si a celorlalte dispozitii legate In materie si a unei documentatii cadastrale. Constructiile realizate inainte de 1 august 2001, se intabuleaza, in lipsa autorizatiei de construire, In baza certificatului de atestare fiscala prin care se atesta achitarea tuturor obligatiilor fiscale de plata datorate autoritatii administratiei publice locale in a carei raza se afla situata constructia, precum si a documentatiei cadastrale.

Dreptul de proprietate asupra constructiilor se poate inscrie In cartea funciara pe stadii de executie, in baza urmatoarelor documente:

  1. certificatul de atestare a stadiului realizaril constructiei, eliberat de prirnarul unitatii administrativ-teritoriale;
  2. procesul-verbal de constatare privind stadi ul realizariiconstructiei;
  3. documentatia cadastrala.

Edificarea constructiilor se efectueaza conform autorizatiei de construire si daca exisa proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Raportul de evaluare intocmit de evaluatorul autorizat de catre ANEVAR (Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania) este valabil în condițiile economice, fiscale, juridice și politice de la data întocmirii sale. Dacă aceste condiții se vor modifica concluziile acestui raport își pot pierde valabilitatea. Daca intervin anumite restrictionari ale dreptului de proprietate acestea vor fi luate in considerare in cadrul raportului de evaluare.

Solicita o evaluare imobiliara sau de bunuri mobile de la evaluatori autorizati ANEVAR.

Trimiteti copii scanate ale actelor la email [email protected] sau whatsapp 0786604552 sau completeaza urmatoarele formulare:

Raportul de evaluare va fi intocmit de evaluator autorizat. Alte lucrari disponibile pentru evaluatorii Anevar se regasesc in Lucrari